รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559