รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2559