รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559