รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่7มีนาคม2559