รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่25เมษายน2559