รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่6มิถุนายน2559