รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่27มิถุนายน2559