รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่1สิงหาคม2559