รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่8สิงหาคม2559