สวัสดีปีใหม่2558:อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่