สวัสดีปีใหม่2558:คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่