สวัสดีปีใหม่:รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี