สวัสดีปีใหม่:ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีม.ราชภัฏเชียงใหม่