บริการรับ - ส่งคืน ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ


งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้บริการในการ รับ - ส่งคืน ติดตาม ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญสูญหาย เพื่อให้บริการแก่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ทำเอกสารสำคัญ หรือทรัพย์สินสูญหายภายในมหาวิทยาลัย ไ


คลิกตรวจสอบ

ประกาศแจ้งเจ้าของทรัพย์สินและเอกสารสำคัญติดต่อรับเอกสารและทรัพย์สินคืน ประจำวันที่28สิงหาคม2560

ประกาศแจ้งเจ้าของทรัพย์สินและเอกสารสำคัญติดต่อรับเอกสารและทรัพย์สินคืน ประจำวันที่28สิงหาคม2560 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งเจ้าของทรัพย์สินและเอกสารสำคัญที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับทรัพย์สินและเอกสารสำคัญคืนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแจ้งลำดับรับต่อเจ้าหน้าที่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 (ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชา่สัมพันธ์ ) ลำดับ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา ประเภทเอกสาร/ทรัพย์สิน ลำดับรับ ................................................................................................................................................................................................ 1นายณัฐวุฒิ ถุงแก้ว 59161532 บัตรนักศึกษา 237/2560 2น.ส.อมรรัตน์ เหมืองคำ 56121837 บัตรนักศึกษา 232/2560 3น.ส.อรุณี เพ็ชรสวัสดิ์ 58234566 บัตรนักศึกษา 234/2560 4นายกฤษณพงส์ จิตต์โสรี 58324629 บัตรนักศึกษา 236/2560 5นายธนวัฒน์ ยอดยา 56223018 บัตรนักศึกษา 235/2560 6น.ส.นิตยา สุนันต๊ะ 55222209 บัตรนักศึกษา 231/2560 7น.ส.อารยา ถาไวย์ 57144157 บัตรนักศึกษา 224/2560 8น.ส.สุกัญญา อินทร์สัญจ์ 58222331 บัตรนักศึกษา 387/2560 9นายพงสกร โกวรรณ์ 59144514 บัตรนักศึกษา 241/2560 10นายสายฟ้า กันธาพรม 57152964 บัตรนักศึกษา 217/2560 11น.ส.ปาริสา ญานะคำ 57122459 บัตรนักศึกษา 213/2560 12น.ส.อ่ามน้อย ปัญญา 57152153 บัตรนักศึกษา 218/2560 13นายอนุวัตร ภาชนะ 55141946 บัตรนักศึกษา 227/2560 14น.ส.ปทิดา หมือแล 55152209 บัตรนักศึกษา 214/2560 15น.ส.นภาพรรรณ ใจจันตา 57162161 บัตรนักศึกษา 215/2560 16นายภานุพงษ์ พรหมวิจิตร 58154260 บัตรนักศึกษา 216/2560 17น.ส.เมทิกา มีบุญ 58143421 บัตรนักศึกษา 223/2560 18น.ส.ชัญญา เกโพ 57144133 บัตรนักศึกษา 220/2560 19นายชโลธร ตันสกุล 58142941 บัตรนักศึกษา 221/2560 20น.ส.รัตนมณี ชัยเดชทยากูล 58144442 บัตรนักศึกษา 222/2560 21น.ส.ผ่องพรรณ ศรียานะ 56152213 บัตรนักศึกษา 219/2560 22นายเนติกร วงสามารถ 56122242 บัตรนักศึกษา 225/2560 23นายภัทระ หอมนาน 57142644 บัตรนักศึกษา 229/2560 24น.ส.รัชนีกร บุญปั๋น 57143137 บัตรนักศึกษา 233/2560 25น.ส.ลินจง วงค์แก้ว 58161834 บัตรนักศึกษา 226/2560 26น.ส.เบญจนาศ บุญธรรม 58122448 บัตรนักศึกษา 210/2560 27น.ส.สุทธิลักณ์ คำปัญญา 58152308 บัตรนักศึกษา 211/2560 28น.ส.พิมพาภรณ์ เบ็ญจา 53172244 บัตรนักศึกษา 212/2560 29น.ส.ชญานี ฝีปากเพราะ 56124560 บัตรนักศึกษา 230/2560 30น.ส.สุปรีญา พลูคำ 59144939 บัตรนักศึกษา 388/2560 31น.ส.ชญานิษฐ์ ปัญญาวงค์ 59161359 บัตรนักศึกษา 390/2560 32น.ส.ณัฐนิชา เจริญคู้ 59124644 บัตรนักศึกษา 238/2560 33น.ส.ปานธิดา คำมาลัย 59144437 บัตรนักศึกษา 239/2560 34นายชลากานต์ กองสิงค์ 59152522 บัตรนักศึกษา 240/2560 35นายธืรศักดิ์ เท่าเจริญววงศ์ 60154269 บัตรนักศึกษา 389/2560
คลิกตรวจสอบ

แจ้งเจ้าของเอกสารการสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลีรายการลำดับที่416รับเอกสารคืน

เนื่องด้วยในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ หลักฐานการสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี จากพลเมืองดี นางสาวสไบพร เมืองมา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำเอกสารสูญหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 416 (แจ้งลำดับรับต่อเจ้าหน้าที่) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศหาเจ้าของธนบัตรรายการที่399

เนื่องด้วยในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ ธนบัตร จากพลเมืองดี นางสาวพุดชาติ ตานทุนะ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำธนบัตรสูญหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 399 (แจ้งมูลค่าธนบัตร และสถานที่ที่คาดว่าทำสูญหาย) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศหาเจ้าของแว่นตารายการที่ 398

เนื่องด้วยในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ แว่นสายตา/แว่นตา จาก รปภ. และ รปภ. นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำแว่นตาสูญหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 398 (แจ้งสี ลักษณะ ) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 (มี 1 อัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศหาเจ้าของนาฬิกาข้อมือรายการที่396-397

เนื่องด้วยในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ นาฬิกาข้อมือ จากพลเมืองดี คุณทวีศักดิ์ ธรรมอุปละ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ รปภ. นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำนาฬิกาข้อมือหล่นหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 396 - 397 (แจ้งสี ลักษณะ ยี่ห้อ) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 (มี 2 เรือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

แจ้งเจ้าของกระเป๋าผ้าลายจุดติดต่อรับกระเป๋าคืนที่งานประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้เป็นเจ้าของกระเป๋าผ้าลายจุด (ไม่พบชื่อผู้เป็นเจ้าของ) มีผู้นำส่งคืนที่งานประชาสัมพันธ์ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 ผู้เป็นเจ้าของกรุณาติดต่อรับได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1ชั้น 1 (สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) แจ้งลำดับรับที่ 395 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินและเอกสารสำคัญสูญหาย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวเรี่ยไรเงินในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ

ประกาศ เตือนภัย มิจฉาชีพแฝงตัวเรี่ยไรเงิน ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการเนื่องด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และทำการเรี่ยไรเงิน โดยแอบอ้างว่ามีญาติป่วยหนักอยู่ที่ต่างจังหวัด และทำทีขอยืมเงิน 40 - 50 บาท เพื่อนำไปเติมน้ำมันสำหรับเดินทางไปหาญาติ ด้วยรถจักรยานยนต์และหลอกว่าจะนำเงินมาคืนภายหลังจึงขอแจ้งเตือนบุคลากร และนักศึกษาอย่าได้หลงเชื่อและหากพบเห็นบุคคลใดที่กระทำการดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที
คลิกตรวจสอบ

ประกาศ

รายการทรัพย์สินและเอกสารสำคัญรอผู้ติดต่อรับคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
คลิกตรวจสอบ