รองอธิการบดี


ผู้อำนวยการกองศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส
ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


นักประชาสัมพันธ์สุกัญญา แก้ววรรณ
นักประชาสัมพันธ์

พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักประชาสัมพันธ์

เสาวลักษณ์ สามแก้ว
นักประชาสัมพันธ์

วัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักประชาสัมพันธ์

วัชราวรรณ กันทา
นักประชาสัมพันธ์