สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดงาน 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชันสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ เรือนอนุสารสุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา คณาจารย์ ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงาน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 7 ทศวรรษ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เริ่มจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 มาจนถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นการเปิดให้เข้าชม “เรือนอนุสารสุนทร” หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีโดยเรือนอนุสารสุนทรเดิมเป็นเรือนของหลวงอนุสารสุนทรและนางคำเที่ยง ชุติมา ที่สร้างให้กับบุตรชาย คือ นายแพทย์ยงค์ ชุติมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2467 เดิมตั้งอยู่บริเวณตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครอง ของบริษัทสุเทพ จำกัด ต่อมาทายาทได้มอบเรือนให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ได้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และนำมาสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2547


ภาพเพิ่มเติม