เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

            

วิสัยทัศน์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 2. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
 3. บริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อบุคคล เสียงตามสาย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและการติดต่อสอบถาม
 5. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
 6. รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพกิจกรรมในงานพิธีสำคัญ
 7. จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและระดับสากล
 8. ดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
 9. ดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม สาระความรู้และความบันเทิงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 11. ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีปรัชญา

“สื่อสารฉับไว เต็มใจให้บริการ สานสร้างภาพลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์สู่สากล”

มีพันธกิจ คือ

 1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
 3. สร้างสรรค์และผลิตสื่อที่มีความทันสมัย หลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพด้วยการบริการที่เป็นเลิศโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมวลชน

นโยบายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 1. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏสู่สาธารณชน
 3. เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก
 4. เสริมสร้างงานประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการทำงาน บุคลากรตลอดจนเทคโนโลยี
 5. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าให้สาธารณชนได้รับทราบ
 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกๆ ด้าน
 8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 9. เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จ