รองอธิการบดีผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส
ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สุกัญญา แก้ววรรณ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักประชาสัมพันธ์

เสาวลักษณ์ สามแก้ว
นักประชาสัมพันธ์

วัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักประชาสัมพันธ์

วัชราวรรณ กันทา
นักประชาสัมพันธ์