รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส
ผู้อำนวยการกอง

รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์สุกัญญา แก้ววรรณ
รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักประชาสัมพันธ์

เสาวลักษณ์ สามแก้ว
นักประชาสัมพันธ์

วัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักประชาสัมพันธ์

วัชราวรรณ กันทา
นักประชาสัมพันธ์