ราชภัฏเชียงใหม่แสดงความอาลัยแด่ร.9 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช