รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559