รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559