รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559