รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่28มีนาคม2559