รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่20มิถุนายน2559