รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่4กรกฎาคม2559