รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่11กรกฎาคม2559