วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561