วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562