วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2562