วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562