วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562