ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : วันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2559
 

                                                                 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : วันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2559

 

 

  • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ทุกคณะ / วิทยาลัย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกสถาบัน / สำนัก / วิทยาลัย / กอง หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองนโยบายและแผน : ผู้จัด)    

 

  • วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน , รศ.พิษณุ เจียวคุณ               รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณพีณา  จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะจาก Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน (โครงการ 2 + 2) ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ : ผู้จัด)

 

  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

เวลา 18.00 – 22.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดขบวนรถกระทงใหญ่ ในงาน “ประเพณียี่เป็ง รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นขบวนลำดับที่ 9 ตั้งจุด ณ ด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ เคลื่อนผ่านประตูท่าแพไปยังสำนักงานเทศบาล นครเชียงใหม่ (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : ผู้จัด)

 

 

 

  • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Roadshow รณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ในการข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์อาหาร CMRU FOOD CENTER , กองพัฒนานักศึกษา , คณะ / วิทยาลัย และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

 

เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน         ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ : ผู้จัด)

 

  • วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำเอกสารด้านการเรียนการสอน ตำรา และบทความวิชาการสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กองบริหารงานบุคคล : ผู้จัด)

 

  • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านแผนงานและงบประมาณ ติดตามและประเมินผล การเงินและบัญชี และงานพัสดุ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ ในส่วนกองนโยบายและแผน และกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

รวบรวมข้อมูล : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

 

 

 

 

Agen Slot Online Paling dipercaya tawarkan service terbaik dan paling bisa dihandalkan dan support konsumen setia selalu online 24 jam satu hari tanpa masalah.

Cara cepat agar menang game judi slot online dengan modal sedikit.

Agen judi slot online terpercaya deposit cuma 25rb.

Bermain judi slot online di situs paling terpercaya.

Bermain judi slot online di situs paling terpercaya 2022.

Agen judi slot online terbaik resmi tahun 2022.

Agen Slot online terbaik terpercaya

Agen judi ceme online terpercaya dan terbaik tahun 2022.

Klik789 sebagai website game slot online terbaik tentunya memiliki varian permainan yang bervariasi.

Klik789 sebagai website game slot online terpercaya tentu menyediakan layanan customer service berpengalaman dimana berguna untuk memberikan bantuan kepada setiap pemain yang mungkin mengalami kesulitan pada saat ingin bermain.

KLIK789 merupakan Website Game Poker online terbaik terbesar & terpercaya Di Indonesia.

Rekomendasi agen judi bola tangkas online terbaik dan resmi tahun 2022.

Slot online terbaik paling gacor terbaru 2022.

Daftar situs slot online paling terpercaya dan resmi gampang menang.

Daftar situs agen judi bola online 2022 terpercaya.

agen judi ceme online online terbaik yang sudah memiliki ribuan member aktif.

Agen judi slot online resmi terpercaya 2022 deposit pulsa dan juga bank lokal.

Jackpot yang ditawarkan jauh lebih besar daripada yang ditawarkan oleh situs slot online lainnya

Permainan slot online yang dulunya hanya dimainkan di kasino offline sekarang dapat dinikmati melalui perangkat seluler Anda

Game judi slot online dengan kategori ini merupakan game yang paling cocok untuk pemula yang mencari slot pragmatic bet murah.

Slot judi online terbaik terpercaya tahun 2022 mudah menang.

Agen judi poker online resmi terlengkap 2022 deposit pulsa.

Game judi slot online dengan volatilitas tinggi berarti game tersebut akan semakin jarang memberikan kemenangan dalam sekali putaran.

Agen judi resmi slot online terbaik deposit pulsa 24jam.

Bermain judi slot paling terpercaya dan juga banyak jackpot.

IDN Poker adalah penyedia game judi poker online terbesar di dunia dengan beragam permainan kartu terbaik dan paling menarik saat ini.

Rekomendasi agen judi ceme online terbaik dengan banyak hadiah menarik 2022.

Agen judi slot online terbaik deposit pulsa dan bank lokal.