วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกันยายน 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏ ฉบับประจำเดือนมิถุนายน2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนตุลาคม2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน2559

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2565

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนธันวาคม2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนมกราคม2560พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปี2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์2560ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลร.9

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ3มีนาคม25607ปีแห่งพลังงานชุมชน7ปีGreen city 7ปี adiCET 700 กิโลวัตต์

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ4เมษายน2560 6เรื่องดีปีใหม่เมืองสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ5พฤษภาคม2560 1พ.ค.2560 93 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ6มิถุนายน2560 Welcome to CMRU

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ7กรกฎาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ8สิงหาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ9กันยายน2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับที่10 ตุลาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับที่11 พฤศจิกายน2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับที่12 ธันวาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่15ฉบับที่1มกราคม2561

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่15ฉบับที่2กุมภาพันธ์2561

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่15ฉบับที่3มีนาคม2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เมษายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ี 9 กันยายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ี 10 ตุลาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ี 11 พฤศจิกายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่16 ฉบับที่ 4 เมษายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 -31 มีนาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 16 - 30 กันยายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16-31 มีนาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565